Lesné

Miestny chrám patrí k najstarším, dodnes funkčným sakrálnym stavbám na Zemplíne v súčasnosti slúži gréckokatolíckym veriacim. Pôvodná stavba bola postavená možno pred 13. storočím z iniciatívy zemanov. V tridsiatych rokoch 14. storočia v ňom pôsobil farár Šimon, zasvätený bol Všetkým Svätým a mal funkciu farského kostola. Katolícki farári v ňom slúžili bohoslužby do prelomu 16. a 17. storočia. Od roku 1609 a ešte v roku 1626 v kostole pôsobili evanjelickí reformovaní kazatelia a Lesné bolo kalvínskou farnosťou. Tá neskôr zanikla a miestni kalvíni pripadli do farnosti Bánovce.

Terajší chrám Nanebovstúpenia Pána v Lesnom ukrýva vzácne umelecké poklady. Pred šiestimi rokmi objavili pri oprave strechy v blízkosti podporných trámov pozostatky nástenných malieb. Ich vznik sa datuje až do prvej polovice 15. storočia. Vďaka grantu z ministerstva kultúry fresky prešli v rokoch 2004 a 2005 odborným preskúmaním a reštauráciou. Reštaurátori Peter Mlích a Rudolf Boroš zistili, že pochádzajú z dvoch rozličných období. Na severnej a južnej strane sa nachádzajú 8 metrov dlhé a 1,5 m vysoké maľby zo 17. - 18. storočia, ktoré boli urobené technikou "Al secco" - nanášaním na suchú omietku.
V oblúku nad oltárom objavili štyri metre dlhú a 1,5 m vysokú maľbu z prvej polovice 15. storočia urobenú technikou "Al fresco" - viacnásobným nanášaním farieb do mokrej omietky. Napriek tomu, že ide o 300 rokov staršiu maľbu oproti maľbám na severnej a južnej strane, je vďaka technike nanášania oveľa zachovanejšia. Boli tu tiež objavené základy stredovekej sakrestie a ostiária-kostnice - vzácna zriedkavosť a rarita v tomto regióne.
Geosonárnym prieskumom podlahy chrámu a blízkeho okolia sa okrem zvyškov románskych základov priamo pod podlahou chrámu našli s najväčšou pravdepodobnosťou aj hrobky, či náhrobne kamene a niekoľko kostrových pozostatkov. Historici datujú postavenie tohto chrámu na rok 1250, no opierajú sa pritom iba o písomnú zmienku, jeho skutočný vek však môže byť oveľa vyšší.

Chrám prešiel v roku 2014 rekonštrukciou fasády a v roku 2015 sa rekonštruovali spevnené plochy. V auguste roku 2016 sa reštaurovalo štrbinové okno na východnej stene románskej svätyne.

V súčasnosti má obec 443 obyvateľov z čoho je 196 gréckokatolíkov.

V cháme sa slúži dvakrát týždenne, všetky sviatky a každú nedeľu.